Ochrana osobních údajů

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Základním účelem těchto zásad zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) je poskytnout subjektům osobních údajů informace o tom, jakým způsobem jsou shromažďovány a zpracovávány jejich osobní údaje poskytnuté společnosti Retro Gallery s.r.o. v souvislosti s provozováním webových stránek, internetového obchodu a pořádání kulturních akcí, za jakým účelem jsou poskytnuté osobní údaje zpracovávány a jaká jsou práva subjektů osobních údajů a možnosti jejich uplatnění.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované či identifikovatelné fyzické osoby (subjektu osobních údajů).

Správcem osobních údajů je společnost Retro Gallery s.r.o. (dále jen „Správce údajů“).

Tyto Zásady jsou vydávány zejména v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytnutých na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, nicméně uplatní se přiměřeně i v případě osobních údajů poskytnutých Správci údajů na základě smluvního vztahu s jednotlivými subjekty či jiného právního důvodu.

2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikační a kontaktní informace Správce údajů:

Název: Retro Gallery s.r.o.
IČ: 242 35 679
Sídlo společnosti: Zámecké schody 191/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1
Telefon: +420 702 131 673
E-mail: nina.machkova@retrogallery.cz
Webová stránka: http://www.retrogallery.cz/.

3. ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

3.1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

hromažďovány a zpracovávány jsou zejména základní identifikační a kontaktní údaje jednotlivých subjektů (jméno a příjmení, adresa nebo sídlo, e-mail, telefon apod.), případně jakékoli další osobní údaje poskytnuté v souvislosti s provozem webových stránek, internetového obchodu Retro Gallery a pořádání kulturních akcí.

3.2. Účel zpracování osobních údajů

Správce údajů je oprávněn poskytnuté osobní údaje použít pro veškeré organizační a marketingové účely spojené s provozem webových stránek, internetového obchodu Retro Gallery a pořádání kulturních akcí. Zejména jsou osobní údaje využívány pro komunikaci, vyřízení dotazů, rezervací, poptávek nacenění uměleckých děl, objednávek z internetového obchodu, zasílání newsletteru a poskytování dalších nabízených služeb.

3.3. Zabezpečení dat

Správce údajů přijal vhodná bezpečnostní opatření (zejména technická a organizační), aby ochránil osobní údaje subjektů před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Osobní údaje jsou při přenosu od uživatele chráněny pomocí SSL šifrování na protokolu HTTPS. Na serveru jsou pak chráněny dle běžných bezpečnostních standardů.

V této souvislosti je však třeba upozornit, že u žádného přenosu dat prostřednictvím internetu nebo technologií pro ukládání dat nelze zaručit 100% bezpečnost a její součástí je nutně i přiměřené zabezpečení technických prostředků na straně uživatele.

4. SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

Poskytnuté osobní údaje je Správce údajů oprávněn zpřístupnit či předat svým obchodním partnerům, kteří participují na internetovém obchodu Retro Gallery ve formě inzerce zboží nebo kulturních událostí.

5. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

5.1. Doba uchování osobních údajů

Doba, po kterou jsou poskytnuté osobní údaje uchovávány a zpracovávány činí 2 roky ode dne jejich poskytnutí, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.

Osobní údaje vedené pro účely zasílání newsletteru budou uloženy do doby, než se uživatel odhlásí z odběru newsletteru, nebo využije práva dle článků 6.3, 6.4 nebo 6.5.

5.2. Doba uchování osobních údajů při plnění smlouvy

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit na základě smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů.

Po splnění smlouvy (uhrazení ceny a doručení zboží) Vaše osobní údaje dále zpracováváme z důvodu našich oprávněných zájmů, kterými je ochrana našich nároků, a to po nezbytnou dobu, nejdéle však v délce 4 let.

6. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Pro uplatnění níže uvedených práv subjektů údajů, případně i jiných práv subjektů údajů souvisejících s ochranou jejich osobních údajů poskytnutých Správci údajů, se lze obrátit na níže uvedené kontakty:

Písemně na adresu Správce údajů: Zámecké schody 191/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1

E-mailem na adresu: nina.machkova@retrogallery.cz; kontaktní osoba: Nina Machková

Některé informace související se zpracováním osobních údajů lze rovněž získat telefonicky na čísle: +420 702 131 673; kontaktní osoba: Nina Machková

Pro ověření identity může být vyžadováno poskytnutí některých identifikačních údajů. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek vznesen oprávněným žadatelem.

Správce údajů odpoví zpravidla do jednoho měsíce po obdržení žádosti, přičemž si však vyhrazuje právo tuto lhůtu prodloužit až o dva měsíce.

6.1. Jednotlivá práva

Každý subjekt osobních údajů má, v souladu s platnými právními předpisy a s ohledem na rozsah poskytnutých osobních údajů a účel jejich zpracování, především právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a doplnění, právo požadovat omezení zpracování osobních údajů, právo na výmaz svých osobních údajů a právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu).

6.2. Přístup k osobním údajům a oprava osobních údajů

Každý subjekt osobních údajů má právo na přístup k veškerým svým osobním údajům uloženým
u Správce údajů a na informaci o rozsahu a podobě těchto osobních údajů a způsobu jejich zpracování ze strany Správce údajů.

Dále má každý subjekt osobních údajů právo na opravu chyb a nepřesností týkajících se svých osobních údajů, jakožto i na jejich aktualizaci a doplnění.

Za tímto účelem přijal Správce údajů vhodná opatření k tomu, aby uchovávané osobní údaje jednotlivých subjekty byly přesné, úplné a aktuální.

Vždy se lze na Správce údajů obrátit s dotazem, zda stále uchovává a/nebo zpracovává osobní údaje příslušného subjektu osobních údajů.

6.3. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat, a to bez uvedení důvodu. V takovém případě budou osobní údaje zablokovány proti jakémukoli dalšímu zpracování.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů však působí pouze do budoucna, přičemž zákonnost předchozího zpracování osobních údajů založeného na takovém souhlasu zůstává jeho odvoláním nedotčena.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů lze provést dopisem či e-mailem zaslaným na adresu Správce údajů uvedenou v tomto článku Zásad.

6.4. Vymazání osobních údajů

Každý subjekt údajů může kdykoli požádat Správce údajů o vymazání svých osobních údajů. V takovém případě Správce údajů bez zbytečného odkladu smaže veškeré osobní údaje příslušného subjektu údajů, které má uložené, pokud tyto osobní údaje již nepotřebuje (např. pro poskytování služeb, plnění smlouvy či vymáhání svých nároků).

Obdobně bude Správce údajů postupovat v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu).

6.5. Omezení zpracování osobních údajů

V případě žádosti o omezení zpracování osobních údajů, např. v případě, kdy subjekt údajů zpochybňuje přesnost, zákonnost nebo potřebu Správce údajů zpracovávat osobní údaje daného subjektu, omezí Správce údajů zpracovávání osobních údajů daného subjektu na nezbytné minimum (uložení), a případně je bude zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obranu svých právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby či jiných důvodů předepsaných platnými právními předpisy.

V případě ukončení omezení zpracování osobních údajů a pokračování v jejich zpracování bude příslušný subjekt údajů o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informován.

6.6. Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Případnou stížnost týkající se zpracování osobních údajů lze podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

7. POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, AUTOMATICKÉ ROZHODOVÁNÍ

Veškeré osobní údaje jednotlivých subjektů jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy a na základě jejich dobrovolného poskytnutí Správci údajů, ať již prostřednictvím souhlasu se zpracováním osobních údajů, v rámci smluvního vztahu či z jiného právního důvodu.

V souvislosti s poskytnutými osobními údaji neexistuje žádné automatické rozhodování nebo profilování, které by pro subjekty údajů mělo právní účinky, nebo se jich jakýmkoli způsobem významně dotýkalo.

8. AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů mohou být ze strany Správce údajů průběžně upravovány či aktualizovány. Jakékoli změny těchto Zásad se stanou účinnými po jejich zveřejnění na webových stránkách Retro Gallery (www.retrogallery.cz).