Obchodní podmínky

společnosti Retro Gallery s.r.o., se sídlem Zámecké schody 191/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO: 24235679, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 201051.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Níže uvedené Obchodní podmínky Retro Gallery s.r.o. (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a kupujícím, které vznikly uzavřením kupním smlouvy prostřednictvím internetového obchodu na webu www.retrogallery.cz (dále jen „internetový obchod“) a dále v souvislosti s provozem tohoto internetového obchodu.
 2. Provozovatelem je Retro Gallery s.r.o., se sídlem Zámecké schody 191/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodního rejstříku vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 201051, IČO: 24235679.
 3. Kupující-spotřebitel je fyzická osoba, která jedná mimo rámec své obchodní nebo podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 4. Kupující-podnikatel je osoba, která jedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti
  nebo při samostatném výkonu svého povolání.
 5. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pokud nestanoví kupní smlouva odchylně, použijí se ustanovení těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se předem seznámil s obsahem Obchodních podmínek
  a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném ke dni odeslání objednávky.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Provozovatel prodává na internetovém obchodu knižní publikace a umělecká díla (dále jen „zboží“). Prezentované zboží na internetovém obchodu má pouze informativní charakter. Samotná nabídka zboží není bez dalšího nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a provozovatel není povinen zboží dodat.
 2. Smluvní vztah mezi provozovatelem a kupujícím vzniká po přijetí objednávky kupujícího učiněné elektronicky prodávajícím v okamžiku, kdy je doručeno elektronicky přijetí objednávky kupujícího
  na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
 3. Při koupi uměleckého díla kupující nejprve podá elektronickou žádost o sdělení ceny způsobem uvedeným dle bodu 3.3 Obchodních podmínek a následně se s provozovatelem dohodne na podmínkách koupě uměleckého díla.

3. VLASTNICTVÍ ZBOŽÍ

 1. Kupní smlouvou se provozovatel zavazuje, že odevzdá kupujícímu zboží a převede
  na něj vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje, že zaplatí kupní cenu a zboží převezme.
 2. Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží do okamžiku úplné úhrady kupní ceny.
 3. Ceny knižních publikací jsou uvedeny v korunách českých včetně DPH. Ceny uměleckých děl provozovatel sdělí na elektronickou žádost kupujícího, kterou učiní na webu provozovatele u konkrétního nabízeného uměleckého díla. Provozovatel zašle kupujícímu automatickou odpověď o registraci žádosti a následující pracovní den provozovatel telefonicky sdělí kupujícímu cenu uměleckého díla.
 4. Cena nezahrnuje jakékoli daně jiné než DPH, poplatky, náklady na přepravu či pojištění a obdobné úhrady, které mohou být provozovatelem účtovány nad rámec výše sjednané ceny. Konečná cena zboží včetně uvedených položek v tomto bodě je kupujícímu sdělena v posledním kroku objednávky a je platná v době učinění závazné objednávky kupujícím.
 5. Okamžikem převzetí zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

4. ZPŮSOB DOPRAVY A MOŽNOSTI PLATBY

 1. Kupující si může zvolit mezi osobním odběrem objednaného zboží, nebo některým ze způsobů dodání zboží dopravcem.
 2. Objednané zboží si kupující osobně vyzvedne na adrese sídla provozovatele podle bodu 1.2 Obchodních podmínek.
 3. Provozovatel zajišťuje dodání knižních publikací prostřednictvím služby Česká pošta. Dodání uměleckých děl je zajištěno zásilkovou službou PPL.
 4. Cena za knižní publikace je placena dobírkou nebo platbou předem na bankovní účet provozovatele. Cena uměleckých děl je placena na základě faktury, kterou provozovatel zašle kupujícímu následující pracovní den poté, co prodávající obdržel závaznou objednávku kupujícího.

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Provozovatel zasílá kupujícímu zboží do 3 pracovních dnů po připsání platby na bankovní účet provozovatele. V případě platby na dobírku zasílá provozovatel zboží kupujícímu do 3 pracovních dnů po obdržení závazné objednávky.
 2. Součástí dodaného zboží je doklad o zakoupení zboží.
 3. Při převzetí je kupující povinen pečlivě zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě odhalení závady kupující převzetí zásilky odmítne.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Kupující-podnikatel má právo odstoupit od kupní smlouvy pouze v případech stanovených zákonem.
 2. Kupující-spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a uložení sankce
  do 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta 14 dnů je zachována, pokud kupující-spotřebitel doručí oznámení o odstoupení od smlouvy provozovateli nejpozději v poslední den této lhůty.
 3. Vrácené zboží musí být kompletní, nepoškozené a bez známky používání.
 4. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy, zasílá provozovateli zboží ve vhodném obalu, aby zamezil poškození nebo zničení zboží, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na adresu sídla provozovatele dle bodu 1.2 Obchodních podmínek.
 5. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy, provozovatel mu vrátí kupní cenu včetně nákladů na dodání, kterou od kupujícího obdržel. Provozovatel je povinen vrátit kupní cenu včetně nákladů na dodání stejným platebním prostředkem, který kupující-spotřebitel použil při úhradě kupní ceny. Provozovatel může vrátit kupní cenu včetně nákladů na dodání i jiným způsobem pouze tehdy, jestliže s tímto kupující-spotřebitel souhlasí a nevzniknou mu tím další náklady. V případě, že kupující-spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, provozovatel vrátí kupujícímu náklady na dodání, které odpovídají nejlevnějšímu způsobu dodání zboží.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo vrátit kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží až v okamžiku,
  kdy obdrží vrácené zboží.

7. REKLAMACE

 1. Provozovatel odpovídá za to, že zboží nemá při převzetí vady.
 2. Provozovatel zejména odpovídá za to, že zboží:
  1. má vlastnosti, které si strany sjednaly a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které kupující může obecně očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy, které provádí provozovatel
   na internetovém obchodu;
  2. je vhodné pro takové účely, pro které je prodáváno nebo ke kterému se tento druh zboží používá;
  3. odpovídá jakosti nebo provedenému vzorku nebo předloze, pokud byla jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku;
  4. je v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti.
 3. Kupující-podnikatel má práva z vadného plnění pouze v mezích zákona a nevztahuje se na něj ustanovení o ochraně spotřebitele.
 4. Kupující-spotřebitel může uplatnit právo z vadného plnění, pokud se vada projevila v době 24 měsíců od převzetí zboží. Pokud se vada objevila v období prvních 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí. Po uplynutí této doby musí kupující-spotřebitel vadu zboží, která tu byla v době převzetí, prokázat.
 5. Kupující-spotřebitel uplatní právo z vadného plnění na adrese sídla provozovatele podle bodu 1.2 Obchodních podmínek.
 6. Provozovatel vydá kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení kupující-spotřebitel požaduje. Provozovatel dále vydá kupujícímu-spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně mu vydá písemné odůvodnění o zamítnutí reklamace.
 7. Provozovatel rozhodne o reklamaci zboží ze strany kupujícího-spotřebitele ihned, nejpozději
  do 3 pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává přiměřená doba potřebná pro odborné posouzení vady s ohledem na druh zboží. Reklamace zboží ze strany kupujícího-spotřebitele musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. Provozovatel
  a kupující-spotřebitel se mohou dohodnout na delší lhůtě pro vyřízení reklamace.
 8. V případě dodání vadné knižní publikace má kupující-spotřebitel nárok na dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Kupující-spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže vada knižní publikace nelze zhojit dodáním nové věci. Neuplatní-li kupující-spotřebitel právo na dodání nové věci, popř. právo odstoupit od smlouvy, má nárok na slevu z kupní ceny.
 9. V případě dodání vadného uměleckého díla, kupující-spotřebitel má nárok na opravu věci, pokud půjde o drobné poškození věci, např. vada rámu obrazu. V ostatních případech je kupující-spotřebitel oprávněn odstoupit od smlouvy. Neuplatní-li kupující-spotřebitel právo na opravu věci, popř. právo odstoupit od smlouvy, má nárok na slevu z kupní ceny.
 10. Kupující nemůže uplatnit právo z vadného plnění, pokud kupující věděl o vadě zboží před převzetím, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, nebo ji zavinila třetí osoba bez zavinění provozovatele.
 11. Kupující-spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ustanovení obsažená v článku 8 Obchodních podmínek se použijí pouze v případě
  kupujícího-spotřebitele.
 2. Ochrana osobních údajů je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); (dále jen „GDPR“)
 3. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s GDPR, správcem osobních údajů je provozovatel.
 4. Kupující bere na vědomí, že pro řádné plnění smlouvy je nezbytné zpracování těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 5. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy; jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy. Osobní údaje jsou tedy zpracovány v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 6. Provozovatel se při nakládání s osobními údaji kupujících řídí Zásadami zpracování osobních údajů, které jsou uvedené zde (link na dokument „Zásady zpracování osobních údajů“).

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Dozor nad dodržováním pravidel o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.
 2. Smluvní strany berou na vědomí, že spory z kupní smlouvy mohou být projednány i mimosoudní cestou Českou obchodní inspekcí, a to na základě návrhu kupujícího-spotřebitele. Návrh lze podat písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím online formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ podepsaný uznávaným elektronickým nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, která stížnost podává. Za podmínky, že je návrh do 10 dnů potvrzen, popřípadě doplněn jedním ze způsobů uvedených ve větě druhé, je možné jej podat pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.